ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ 2) ทั่วไป 29 เม.ย. 65
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา (รอบ2) ทั่วไป 25 เม.ย. 65
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 มี.ค. 65
4 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 28 ก.พ. 65
5 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ทั่วไป 15 ก.พ. 65
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 65
7 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ก.พ. 65
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 2 ก.พ. 65
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ม.ค. 65
10 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 2 ม.ค. 65
11 ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 28 พ.ค. 64
12 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนระหว่างปีการศึกษา รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 26 พ.ค. 64
13 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา (รอบ2) ทั่วไป 14 พ.ค. 64
14 แบบรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 3 พ.ค. 64
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๓ พร้อมหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทั่วไป 28 เม.ย. 64
16 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๒ ทั่วไป 23 เม.ย. 64
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.3 พิเศษ พร้อมหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 เม.ย. 64
18 ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๒ ทั่วไป 20 เม.ย. 64
19 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 เม.ย. 64
20 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลาสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 มี.ค. 64
21 ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา (เงินสด) เป็นรายได้แผ่นดิน ทั่วไป 29 มี.ค. 64
22 ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไข) ทั่วไป 4 มี.ค. 64
23 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการห้องเรียนกีฬาระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.4 และนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 1 มี.ค. 64
24 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564(แก้ไข) ทั่วไป 17 ก.พ. 64
25 ประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั่วไป 18 ม.ค. 64
26 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ตามกำหนดการ สพฐ.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขยายเวลารับสมัครถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ทั่วไป 4 ม.ค. 64
27 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ ๒) ทั่วไป 3 ม.ค. 64
28 รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ธ.ค. 63
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบสนามฟุตบอล ฟ.๓ (พิเศษ) พร้อมหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ส.ค. 63
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบสนามฟุตบอล ฟ.๓ (พิเศษ) พร้อมหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ส.ค. 63
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ค. 63
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ค. 63
33 เปิดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกข์ ในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 3 ก.ค. 63
34 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๓) ทั่วไป 14 มิ.ย. 63
35 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ทั่วไป 8 มิ.ย. 63
36 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ สพฐ.) ทั่วไป 5 มิ.ย. 63
37 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ทั่วไป 20 พ.ค. 63
38 การจัดการเรียนการสอน Online ระยะทดลอง ระหว่างวันที่ 18 พค - 30 มิย 2563 ทั่วไป 17 พ.ค. 63
39 แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์ ทั่วไป 11 พ.ค. 63
40 ประกาศรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ตามกำหนดการ สพฐ.) ทั่วไป 7 พ.ค. 63
41 ประกาศรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ตามกำหนดการ สพฐ.) ทั่วไป 2 พ.ค. 63
42 แบบสำรวจสำหรับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดเรียนการสอนทางไกล ทั่วไป 28 มี.ค. 63
43 ประกาศ แนวปฏิบัติในการรับวุฒิการศึกษา ม.3 และ ม.6 ทั่วไป 27 มี.ค. 63
44 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มี.ค. 63
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล คอนกรีตเสริมเหล็ก (24 มีนาคม 2563) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มี.ค. 63
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล คอนกรีตเสริมเหล็ก จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 63
47 เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 (สมัครออนไลน์) ทั่วไป 18 มี.ค. 63
48 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 13 มี.ค. 63
49 ประกาศมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) ทั่วไป 6 มี.ค. 63
50 ประกาศรับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) ทั่วไป 4 มี.ค. 63
51 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 มี.ค. 63
52 สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออนไลน์ ทั่วไป 21 ก.พ. 63
53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 17 ก.พ. 63
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการค้ดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ห้องเรียนกีฬา ทั่วไป 15 ก.พ. 63
55 ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
56 ประกาศยกเลิกและผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนกีฬา ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 9 ก.พ. 63
57 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนกีฬา ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 7 ก.พ. 63
58 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 4 ก.พ. 63
59 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 24 ม.ค. 63
60 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
61 ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
62 ขอเชิญร่วมงานพิธีครอบหมวกและประดับแผงคอ ภ.ป.ร. นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 12 มิ.ย. 62
63 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 13 มี.ค. 62
64 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 1 มี.ค. 62
65 สมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 Online ทั่วไป 22 ก.พ. 62
66 ขอเชิญร่วมงานและแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 และ ม.6 เนื่องในวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 22 ก.พ. 62
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
68 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 7 ก.พ. 62
69 ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องเรียนกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.พ. 62
70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.พ. 62
71 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 30 ม.ค. 62
72 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 28 ม.ค. 62
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ม.ค. 62
74 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 24 ม.ค. 62
75 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ม.ค. 62
76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมภายในอาคารเรียน (ห้องเรียนกีฬา) จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 62
77 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในอาคารเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 62
78 ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในอาคารเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ม.ค. 62
79 ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในอาคารเรียน (ห้องเรียนกีฬา) จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ม.ค. 62
80 ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในอาคารเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ม.ค. 62
81 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 6 ม.ค. 62
82 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 5 ม.ค. 62