ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ข้าราชการครู 10 27 37
พนักงานราชการ 2 0 2
อัตราจ้าง 4 5 9
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 16 31 47
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 18 33 51
รวมทั้งหมด 18 33 51