ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ข้าราชการครู 12 30 42
พนักงานราชการ 2 0 2
อัตราจ้าง 5 8 13
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 2 2
รวมเฉพาะครูผู้สอน 19 36 55
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 21 40 61
รวมทั้งหมด 21 42 63