ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ข้าราชการครู 10 28 38
พนักงานราชการ 2 0 2
อัตราจ้าง 5 5 10
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 17 32 49
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 19 34 53
รวมทั้งหมด 19 34 53