ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๓)

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๓)

สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โครงการห้องเรียนกีฬา (รอบ 3) ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/USqKs5FcVaquEGbBA

สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ห้องเรียนทั่วไป (รอบ 3) ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/qUA3CqcttSbxGBai9

/client-upload/kcnpb/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A2%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%203%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88(1).pdf


 
14 มิ.ย. 63 | รับชม : 367 ครั้ง