ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 พ.ค. 64 | รับชม : 300 ครั้ง