o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์