ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 9 28 37
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 7 7 14
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 17 33 50
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 20 35 55
รวมทั้งหมด 20 35 55