กลยุทธ์

กลยุทธ์
.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
๓.พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ