อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ  กภ.พช.
สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน – ทอง
น้ำเงิน    หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย
ทอง       หมายถึง   สีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์