หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ด้านที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 


ด้านที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 


ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  


ด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย 


ด้านที่ 5 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ 


ด้านที่ 6 การพัฒนาบุคลากร