ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่