วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู
สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล พัฒนาคุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลก