การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล