กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คลิกที่นี่      
2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คลิกที่นี่      
3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 คลิกที่นี่      
4.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 คลิกที่นี่      
5.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 คลิกที่นี่      
6.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิาการ พ.ศ.2546 คลิกที่นี่      
7.พรบ.ระเบียบบริหาราชการรกระทรวงศึกษาธิาการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 คลิกที่นี่      
8.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 คลิกที่นี่      
9.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 คลิกที่นี่      
10.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 คลิกที่นี่      
11.พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 คลิกที่นี่      
12.พ.รบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 คลิกที่นี่      
13.พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คลิกที่นี่      
14.พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 คลิกที่นี่      
15.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกที่นี่      
16.พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คลิกที่นี่