โครงสร้าง

1.แผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์