แบบสำรวจสำหรับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดเรียนการสอนทางไกล

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ทุกท่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดทำแบบสำรวจสำหรับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - ม.6 ในปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน ตอบแบบสำรวจเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านในครั้งนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlq2WSXmtAMtAR6aFHRx_kVDoifS5KjriEUEnIyL-V70Z61w/viewform <<ทำแบบสำรวจ>>
28 มี.ค. 63 | รับชม : 239 ครั้ง